Strona główna » Rules/Codigos Milongueros

Rules/Codigos Milongueros

ENCUENTRO MILONGUERO „LA MIRADA”

CODIGOS MILONGUEROS / PRINCIPLES

Encuentro is a dance, cultural and international event. We adopt the rules commonly used at this type of meeting. Please respect them for even greater comfort of the Participants and respect for each other.

1. There are chairs on both sides of the dance hall. The row to the right of the entrance is intended for Followers, the row to the left of the entrance for Leaders. We occupy places in the hall according to the role in tango. There is no reservation of chairs, we sit on vacant seats at the moment.

2. The invitation to the tanda is done only by using Mirada (look) and Cabeceo (nod). Leaders ask Followers.

3. It is customary to dance one tanda in a row with the chosen partner, after which the Leader walks the Follower back to the original place.

4. We create a ronda consisting of two lanes on the dance floor: external and internal.

5. After the ronda has been created at the beginning of a tanda, the so-called male cabeceo – ie if another couple wants to join the ronda, the joining Leader should make eye contact with the Leader they want to enter in front of. 6. , it is not possible to turn back, dance against the flow or overtake. During a tanda, we do not change the lanes from the outer to the inner one or vice versa.

7. For the sake of comfort in the dance of all couples, we do not use high figures, such as boleos, ganchos and others above the dance floor.

8. The preferred style for dancing is the milonguero style – close embrace, which we do not change during the dance.

9. In case of unintentional contact with another couple or even a collision, you should apologize with your eyesight during the tanda, and then after the tanda, approach and apologize personally.

10. Leader has the honor and obligation to care for the comfort and safety of the Partner with whom he dances in a given tanda.

11. We do not eat meals in the dance hall and do not bring unnecessary drinks. The other palace room with tables is used for talking, eating and drinking.

12. In the unambiguous situation of non-compliance with Codigos Milongueros by any of the Participants, the Organizers have the right to reprimand them, maintaining their personal culture and good taste.

We wish you great fun and unforgettable tandas in a close embrace!


ENCUENTRO MILONGUERO „LA MIRADA”

CODIGOS MILONGUEROS / ZASADY

Encuentro jest wydarzeniem tanecznym, kulturalnym, międzynarodowym. Przyjmujemy zasady powszechnie stosowane na tego typu spotkaniach. Prosimy o ich przestrzeganie, dla jeszcze większego komfortu Uczestników i szacunku do siebie nawzajem.

 1. Na sali tanecznej ustawione są krzesła po obu stronach. Rząd po prawej stronie od wejścia przeznaczony jest dla Followerek, rząd po lewej stronie od wejścia dla Leaderów. Miejsca na Sali zajmujemy według roli w tangu. Nie ma rezerwacji krzeseł, siadamy na wolnych w danej chwili miejscach.
 2. Zaproszenie do tandy odbywa się jedynie przy zastosowaniu Mirady (spojrzenia) oraz Cabeceo (skinienia głową). Leaderzy proszą Followerki.
 3. Zwyczajowo tańczymy jedną tandę pod rząd w danej parze, po czym Leader odprowadza Followerkę na miejsce.
 4. Na parkiecie budujemy dwie rondy: zewnętrzną i wewnętrzną.
 5. Po utworzeniu się rond na początku tandy obowiązuje tzw. męskie cabeceo – tzn. jeśli kolejna para chce dołączyć do rondy, Leader dołączający kontaktuje się wzrokiem z Leaderem, przed którego chcą wejść na parkiet.
 6. Na rondzie nie ma możliwości zawracania, tańczenia pod prąd oraz wyprzedzania. W trakcie tandy nie zmieniamy rondy z zewnętrznej na wewnętrzną lub na odwrót.
 7. Dla zachowania komfortu w tańcu wszystkich par nie używamy wysokich figur tj. boleos, ganchos i innych powyżej parkietu.
 8. Stylem preferowanym do tańca jest styl milonguero – bliskie abrazo, którego nie zmieniamy w trakcie tańca.
 9. W przypadku niezamierzonego kontaktu z inną parą lub wręcz kolizji na rondzie należy przeprosić się wzrokiem podczas trwania tandy, a następnie po skończonej tandzie podejść i przeprosić się osobiście.
 10. Leader ma zaszczyt i obowiązek dbania o komfort i bezpieczeństwo Partnerki, z którą w danej tandzie tańczy.
 11. Na sali tanecznej nie spożywamy posiłków oraz nie wnosimy zbędnych napojów. Druga sala pałacowa ze stołami służy do rozmów, spożywania posiłków oraz napojów.
 12. W jednoznacznej sytuacji nie przestrzegania Codigos Milongueros przez któregoś z Uczestników, Organizatorzy mają prawo zwrócenia uwagi, z zachowaniem kultury osobistej i dobrego smaku.

Życzymy Wam doskonałej zabawy i niezapomnianych tand w bliskim objęciu!

Agata i Michał